tłocznia prasy hydrauliczne hydrapres.png

Struktura akcjonariatu Hydrapres S.A.

 

AKCJONARIUSZ Liczba akcji % akcji
SEZAM IX FIZAN 1 18 205 462 50,66
KRZYSZTOF JĘDRZEJEWSKI ² 8 980 460 24,99

IGNIS AVEM CAPITAL S.A.²

7 023 106 19,54
POZOSTALI AKCJONARIUSZE 1 725 964 4,81
OGÓŁEM 35 934 992 100,00

¹ w tym pośrednio przez Promack sp. z o.o. 7 581797 akcji

² podmioty, co do których na mocy art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, domniemywa się istnienie porozumienia, o którym mowa w art. 87. ust. 1. pkt. 5. tej ustawy ze względnu na okoliczność, że jednyni akcjonariusze i członkowie rady nadzorczej spółki Ignis Avem Capital S.A. to małżonek (Pani Agnieszka Gierba-Jędrzejewska) oraz zstępni (Pani Weronika Jędrzejewska oraz Pan Mateusz Jędrzejewski) Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego.

 

 

Dla inwestorów